A.F.C'ers I I - UW Club - MOEDIGT ONZE SPELERS AA Bezoek! de thuis wedstrijden van jfPit cjö> I '24 De finale om het Gouden Kruis. Gezien de verrichtingen van ons eerste elftal den vorigen dag in het Arol-tournooi, waren mijn verwachtingen, hoe onze jongens zich tegen Ajax I zouden houden, niet al te hoog gespannen, en toen ik Koninginnedag zoo tegen half drie de Meer in kuierde, was ik er vast van overtuigd, dat onze roodhem- den er minstens met 2 of 3 goals verschil in zouden gaan. Nu, we hebben verloren, maar eervol, zeer eervol zelfs. Onze jongens hebben gespeeld als duivels en hoewel Ajax technisch de betere was, vertoonden de onzen zoo'n vlug en vurig spel, dat de Ajaxieden alle zeilen moesten bijzetten om een nederlaag te voor komen. Bravo jongens, vertoont ook in de komende competitiewedstrijden dezelfde dash en energie, dan kan succes niet uitblijven en zal de A. F. C. weer spoedig tot de gevreesd- ste tegenstanders uit Amsterdam behooren. Wij luiden de alarm-klok voor onze A.F.C.-Schakel M// 'i3 'S3 A.F.C.-OUD-INTERNATIONALS 6-2. De wedstrijd tegen de oud-internationals was voor ons eerste een uitstekende oefe ning. De ex-oranjehemdelingen brachten de volgende combinatie in het veld: Jan de Boer. Tetzner. v. Kol. v. d. Zalm. Gryseels. Krom. Kluin, Dr. Thomee. v. Gelder. Landaal. de Natris. In den loop der eerste helft werd v. Kol door de Bruin vervangen. In den regel stelt men zich deze combina tie min of meer als een stelletje veteranen voor, doch zooals men ziet, bestaat de kern uit spelers, die geregeld in de eerste klas uitkomen, waarom eenige veteranen ge groepeerd zijn. In ieder geval een combina tie waarvan heel wat kracht uitgaat. Dat ons elftal een 62 overwinning wist te behalen, mag daarom als een zeer ver dienstelijk resultaat beschouwd worden. Ik kreeg den indruk, dat de oranjetruien hun tegenpartij onderschatten. Zij waren aan vankelijk sterk in de meerderheid en het gemak, waarmede zij onze jongens herhaal delijk in de luren legden, verleidde hen dit spelletje te ver door te voeren, waardoor de productiviteit verloren ging. Onze voor hoede daarentegen, trachtte met snelle aan vallen, waarbij de bal direct doorgegeven werd, Jan de Boer te naderen. Misschien was het juist een zeker ontzag voor de „na men", welke de snelheid van afgeven sti muleerde, doch hoe dit ook zij, deze vlugge attaques waren voortdurend gevaarlijk en openen vertrouwenwekkende perspectieven voor de toekomst. 1922 1936 Er zijn véél te weinig advertenties en wij zijn er van over tuigd. dat met eenigen goeden wil dit aantal te vergrooten is. Wij weten de trouw van onze A.F.C.-ers, om de adverteer ders met hun inkoopen te begunstigen. Dit moet een prikkel zijn voor hen, die in de gelegenheid zijn één of meer adverteerders te bewegen in ons clubblad te adverteeren, hiervan zoo spoedig mogelijk werk te maken. De administratie van de A.F.C.-Schakel, als altijd van meening ,,voor wat, hoort wat", heeft besloten, hun, die voor 15 April 1935, 1 nieuwe adverteerder aanbrengen, voor tén minste 6 plaatsingen, een bewijs van hartelijke waardeering te geven, in den vorrn van een aardige verrassing, dit, als stimulance voor het aanbrengen van een tweeden adverteerder. Vraagt nu omgaande alle gewenschte inlichtingen bij den administrateur van „de A. F. C. - Schakel"; G. BOSCH, Zuider Amstellaan 84, Amsterdam-Z., Telef. 20400 OVJ- y Jr y ,t* n»Hk 11 v r1 Jj 1 jürf

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1975 | | pagina 12