KOMT, vooruit, drinkt allen mee, Op het heil van A.F.C.! Met een zilte traan in het oog Heffen wij het glas omhoog! Heel de rood-zwart vriendenschaar Wijdt een dronk aan 't nieuwe jaar Komt, vooruit, drinkt allen lustig mee OP HET HEIL VAN A.F.C. 30 den. De ouders deden dit te gere der, omdat de houding van de voet balclubs tegenover de bezetter boven alle lof verheven was. Zo kregen de technische leiders belangrijke reser voirs, waaruit zij konden putten. Voor A.F.C. kwam daarbij, dat wij in die jaren over een uiterst bekwa me technische leiding beschikten. Met alle respect voor alle elftalcom missies. trainers en technische lei ders, die A.F.C. gehad heeft of heeft is het mijn eerlijke mening, dat de technische leiding, zoals die onder Jo Broeksmit was, de beste geweest is waarover we ooit beschikten. De bevrijding bracht een terugslag voor de voetballerij. Allerhand jeugdorganisaties herrezen, de mo gelijkheden tot vermaak en ontspan ning werden groter en dit had uiter aard in de eerste plaats een terug slag in de kringen, waar door de enorme vraag naar goederen en dien sten een slordige duit verdiend werd. Toen tot overmaat van ramp om alle mogelijke aangename en onaangena me redenen er zeer grote mutaties kwamen in bestuur en technische lei ding, werd die terugslag bij ons als het ware geaccentueerd." Wij staan er bij ons 60-jarig be staan in vele opzichten inderdaad niet zo gunstig voor als bij het gou den jubileum. Dit te erkennen, be hoeft niet uit te sluiten de vreugde, om hetgeen A.F.C. behield: het stre ven naar een stijl, die niet alleen op, maar ook om het sportveld in acht genomen moet worden. Zo vind ik het kostelijk, dat aan de ingang van ons hoofdterrein de „erepoort" ver rees met de woorden„Keep smiling". Een paedagogisch advies van werkelijk grote allure! J^N daarmede kom ik aan het einde van dit pretentieloze boekje, dal samengesteld is ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan. Het is mis schien een beetje zonderling om een boekje te schrijven over het 60-jarig bestaan van de A.F.C. en ik vraag U zo weinig mogelijk te schrijven over voetbal als zodanig, maar een beetje verbindende tekst te maken tussen de gedichten, de versjes, de liedjes, de rijmelarijtjes, die A.F.C. hebben gemaakt tot wat A.F.C. van geslacht tot geslacht was, is en zal trachten te zijn. Een Club, de C dus, die de F. (het „Football") als mid delste en belangrijkste letter van haar naam heeft, in de beoefening van ds gezonde, mannelijke voetbalsport van toen en nu, van nu en straks, com binerende die C van de Club met de A van ons onsterflijke Amsterdam. Zestig jaar heeft die lettercombi natie de sportieve ontspanning, de waarachtige vriendschap, de reële paedagogie van geslachten betekend en voorbereid. De tijden mogen ver anderen en wij wellicht met hen. Gewoonten wijzigden zich, de stoomtram werd tot autobus, lampet kan tot „warm en koud" water, de groezelige sloot achter „Goed Ge noeg" tot de douches aan de Zuide lijke Wandelweg. A.F.C. bleef en tracht zich zelf te blijven. A.F.C. 60. Hef het glas op de oud ste voetbalclub van Amsterdam en zing Melodie: „For the time you say goodbye"

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1955 | | pagina 36