4 ONS A.R.O.L.-BEKER-TOURNOOI !Zrfn7eelnd al h?unW- n°g ti6ntallen' Maar t0ch één keer hoop het te beleven, dat Galli den en de „ouden „plakkies aan onzen captain en onze jongens mag overhandigen. Eerst dan kunnen we met recht zeggen: „We hebben weer fijn gearold". 26 Hoewel het spreekwoord „uit het oog uit het hart" maar al te dikwijls bewaarheid wordt, is dit toch gelukkig niet het geval geweest met ons helaas te vroeg overleden lid Tonny v. Lierop. Zijn persoonlijkheid, zijn enthousiasme en clubliefde hebben Gé Bosch geïnspireerd om A.F.C. den eersten A. II. O. v. Lierop-beker te schenken, teneinde de club door het verspelen hiervan eenige oefenwedstrijden bij het seizoenbegin te helpen. Het zal ook Gé, die het toch niet aan een vooruitziende blik ontbreekt 4 wel niet voor den Seest gezweefd hebben, dat het tournooi hetwelk in l<b>3 ST"TeZ er' 271 llTh Z°U.WOrden »>et roemruchte Zilveren Ba,-tournooi te Rotte~r dam erd er met 4 clubs begonnen, thans zijn er de laatste jaren 10 deelnemers en zouden we dit aantal dan terv™den zSg W&re het niet' dat mct 2 Zondagen zonder concurrentie meer Het is vanzelfsprekend, dat het tournooi maar niet zoo „mir nichts dir nichts" op deze hoogte gekomen is. De kinderjaren heeft Galli doorgesukkeld en slechts aan zijn energie is het te danken, dat wij sleXs voor uitbreiding en bestendiging van het door hem bereikte hadden te zorgen. gemankt wordt ^7 eigenaar ^vonden. Dit prachtstuk, zooals er tegenwoordig niet meer gemaakt wordt, zal een sieraad zijn van de prijzenkast van Elauw-Wit. De zebra's hebben echter alles moeten geven om de buit in te pikken. Tweemaal achtereen hadden zij hem reeds gewonnen en de derde c itereenvolgende keer was in zicht. Toen kwam echter Z.A.C. en met Z.A.C. Bakhuys. Bep scoorde van die goals welke je nooit vergeet"; Blauw-Wit lei het loodje en de beker ging naarZwolle. Een van de erste winnaars is helaas verdwenen. V.V.A., de gezellige oude Amsterdamsche club, is naar de derde klas van6 dTÏr ki°n 18 nU, nl0t ,ne0r °P 0118 tournooi aanweziS- Galli en ik hebben hun laatste thuiswedstrijd van de de klasse medegemaakt en met weemoed zagen we onze oude tegenstanders, waarmede we menig Partijtje getrapt hebben, geslagen de box ingaan. En zoo ging het ook met onze oude getrouwen D.E.C. en 1 bur et Velocitas. Wat hebben we niet een pleizier gehad met Tinus Eikendal, Kluck, Feith en zoo vele anderen. Ze hebben echter aan Z.A.C. en U.V.V. een aansporend voorbeeld!! Op den ouden beker stonden de volgende namen: 1923: V-V A. 1926: Blauw Wit. 1929: Blauw Wit. 1924: R.C.H. 1927: Z.A.C. 1930: Blauw Wit. 1925: Blauw Wit. 1928: H.F.C. 1931: Blauw Wit. alnll,111.1® voor het 2e lustrum van het tournooi was alzoo een nieuwe cup van noode, geen nood echter; de door A F C'tT hWi8 To" TWakk8r 6n 6en ni6UWe bekel' WaS h0t resuItaat van de gelden, geschonken door A.F.C. ers en belangstellende outsiders. nieu we!',1 beker'm" T fe6St k,W.am opluisteren had nu Ian£ gewacht en won op haar beurt den Maar reeds nu na 3 jaren mogen we wel weer gaan sparen. Ajax kwam in 1933 weer invallen maakte f ^«^aar z°° goed, dat zij reeds 2 maal de beker en al het goud wat er blonk buit veel oveerbteteschrSvenVan Wedstrijden-serie voor °nze vereeniging is, geloof ik, te bekend, om er nog mot don0t18dn!f rld0 iS ,inderdaad voor ons onmisbaar, maar wat mij persoonlijk betreft, zijn de AROLdagen met den ISden Januari de hoogtijdagen in ons clubleven. De geheele voorbereiding, welke weken van tevoren aanvangt, moge enerveerend en dikwijls bezwaar- l - zijn, de heide wedstrijddagen brengen de voldoening. Meestal is het weer zoo mooi, dat men reeds van ho trifrfi preken. De tribune's vol met vroolijke menschen, bij de tent de oude bekenden en in h( -\eld wordt het voetbal gedemonstreerd met als eenig ideaal „fairness". Het zwaartepunt is voor mij: dat wij door dit tournooi vele vrienden gekregen hebben. Dit culmineert zich wel m het feit, dat wij tijdens de finale in 1934 bezoek kregen van een aantal vrienden van een vereeniging, welke helaas niet mededong. m afloop der wedstrijden plegen wij een reünie te houden. Deze te beschrijven zou mij te ver voeren maai wel is het een feit, dat tijdens deze bijeenkomsten vele vriendschapsbanden gesmeed worden Vriend schapsbanden, welke broodnoodig zijn in een sport waar het geld een zoo groote rol speelt. Een groot aantal leden is tegenwoordig zeer actief bij het tournooi. Clubs worden afgehaald, contro- 1 ursdiensten verricht, er zijn amateursschilders, fouragemeesters, enz., enz. Dit is mooi werk en ik zou het z mreVU Gjdens deze mooie dagen nog eens extra toe willen roepen: Gaat zoo voort, en al zak je om s avonds bijna door je kmeen, als je de volgende dag in de courant leest, dat het tournooi een succes was, dan kun je zeggen: daaraan heb ik medegewerkt!" En nu we 40 jaar bestaan, hebben we 12 tournooien achter den rug. Hoevelen er nog zullen volgen' D. J. BESSEM.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Jubileumboeken | 1935 | | pagina 30